Erityis- ja vaativan tason palvelut

Erityis- ja vaativan tason palvelut tarkoittaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä erityispalveluita, esim.

 • erikoissairaanhoitoa
 • lastensuojelua
 • lapsiperheille suunnattuja vammaispalveluita
 • erityistasoista kuntoutusta
 • alaikäisille, odottaville ja lapsiperheiden vanhemmille suunnattuja päihdehuollon erityispalveluita
 • opetustoimen kanssa yhteistyönä toteutettavia erityistason tukimuotoja, yhteistyössä poliisin kanssa toteutettuja työmuotoja
 • rikosseuraamuslaitoksen, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien tuottamia palveluja

 

Tarkoitus

Pippuri-hankkeen aikana on tarkoitus keskittyä erityisesti niihin solmukohtiin, jotka syntyvät tilanteissa, joissa asiakaslapsella ja hänen perheellään on tarvetta monenlaisiin palveluihin, myös erityistason osaamista ja resursseja vaativiin.

Ajatuksena on, että asiakkaita autetaan perustason palveluissa, perhekeskuksissa, varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Silloinkin, kun erityistasoa tarvitaan, tulee se peruspalveluiden rinnalle: avuksi ja tueksi erilaisten konsultaatio- ja jalkautuvien palveluiden avulla. Konsultaatiopalveluit tullaan jatkossa tarjoamaan myös sähköisinä palveluina, mutta tarvittaessa erityistasolta myös jalkaudutaan perustason tueksi arvioimaan asiakkaan tilannetta ja laatimaan yhteistä asiakas/hoitosuunnitelmaa.

Tarvittaessa asiakas voi siirtyä myös erityistasolle hoidettavaksi, esimerkiksi somaattisen- tai psykiatrian avo- tai osastohoitoon, lastensuojelun avo- tai sijaishuoltoon. Myös vammaispalvelut tulevat jatkossa kuulumaan erityistason palveluihin.

Tavoitteet

 

1. Monitoimijainen arviointimalli
 • pääsy asianmukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja tarpeenmukaisiin erityispalveluihin sujuu nykyistä nopeammin ja paremmin
 • tavoitteena on, että jokaiselle asiakkaalle tehdään vain yksi arviointi ja yksi suunnitelma, jossa huomioidaan kaikkien eri alojen palvelutarve
2. Horisontaalinen integraatio eli monialainen yhteistyö erityistason palveluissa
 • lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja vammaispalvelut sekä mahdolliset muut asiakkaan kannalta oleelliset palvelut (esim. päihdehoito, vanhempien omat hoitotahot) toimivat saumattomassa yhteistyössä (Horisontaalinen integraatio)
 • mallinnetaan vastuutyöntekijämalli ja asiakkaan yksilöllistä tuen tarvetta vastaava monitoimijainen tiimi monia palveluita tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden kohdalla
3. Vertikaalinen integraatio eli erityistason liittäminen osaksi perustason palveluja
 • toimivien ja riittävien konsultaatiomallien avulla varmistetaan, että perustason palveluiden tukena ja käytössä on riittävästi myös erityistason asiantuntemusta ja osaamista
4. OT-keskukset
 • varmistetaan kaikkein vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista edellyttämien palveluiden laatu, taloudellisuus, vaikuttavuus, alueellinen kattavuus sekä riittävän osaamisen ylläpitäminen kokoamalla nämä palvelut osaamis- ja tukikeskuksiin (OT-keskus)
 • luodaan rakenne kehittämisen, tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen koordinoimiseksi
 • rakennetaan malli OT-keskusten tuottamasta tuesta sekä asiakkaille että ammattilaisille

Toteuttajat

Kehittämistyöryhmässä on mukana kattava joukko eri alojen ammattilaisia ja kokemusasiantuntijoita seuraavilta tahoilta:

Kunnat ja kaupungit: Tampere, Ruovesi, Virrat, Juupajoki, Ylöjärvi, Kangasala, Hämeenkyrö, Nokia, Punkalaidun, Sastamala, Pälkäne, Orivesi

Hankekumppanit: TAMK, PSHP, Pikassos

Kehittäjäkumppanit: Rikosseuraamuslaitos

 

Lisätietoja:

Sari Miettinen
projektikoordinaattori 
Erityis- ja vaativan tason palvelut
sari.miettinen@pshp.fi
p. 050 360 7558

Nanna Miettunen
projektikoordinaattori
Erityis- ja vaativan tason palvelut
nanna.miettunen@pikassos.fi
050 349 5610

 

Kokousajat ja työskentely sisältö

 03.05.2017       KickOff – Työskentelyn käynnistäminen, tavoitteista toimintaan

18.05.2017        Konkreettiset kehittämistoimenpiteet case -tehtävän avulla

13.06.2017        Ehdotukset kehittämistehtäviksi ja piloteiksi

16.08.2017        Kehittämistehtävän täsmentäminen, pilottien hahmottelu
                            Lastensuojelun systeeminen toimintamalli. Perhekeskustoimintamalli

25.10.2017        Pilotointi. OT-kehittäminen (Tapaaminen peruuntunut, vain materiaalit lähetetty)

28.11.2017        Varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aika lapsen hyvinvoinnin tukena: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin

31.01.2018        Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin

22.02.2018        Perhekeskustoimintamalli: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin.
                            Kommentit lastensuojelun kehittämisestä Aulikki Kananojalle

09.04.2018        Itsearviointi.
                            Maahanmuuttajapalvelut: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin.

08.05.2018        Johtamisen rakenteet

20.06.2018        Työryhmän työskentelyn koonti (Tapaaminen peruuntunut, vain materiaalit lähetetty)

27.8.2018          Yhteiskehittäminen: varhaiskasvatuksen, koulun ja vapaa-ajan, nepsyn, perhekeskustoimintamallin sekä erityis-                              ja vaativan tason kehittäjäryhmät

26.9.2018         

 

Kokousmateriaalit löydät Materiaalipankista, kohdasta Muistiot

Työkirja Erityis- ja vaativan tason palvelut