Erityis- ja vaativan tason palvelut

Tältä sivulta löydät erityis- ja  vaativan tason palveluiden kehittämiseen liittyvät linkit ja materiaalit: tavoitteet, tietoa kehittämistyöryhmän työskentelystä ja piloteista sekä julkaistut tulokset ja artikkelit.

 

Erityis- ja vaativan tason palvelut tarkoittaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä erityispalveluita, esim.

 • erikoissairaanhoitoa
 • lastensuojelua
 • lapsiperheille suunnattuja vammaispalveluita
 • erityistasoista kuntoutusta
 • alaikäisille, odottaville ja lapsiperheiden vanhemmille suunnattuja päihdehuollon erityispalveluita
 • opetustoimen kanssa yhteistyönä toteutettavia erityistason tukimuotoja, yhteistyössä poliisin kanssa toteutettuja työmuotoja
 • rikosseuraamuslaitoksen, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien tuottamia palveluja

Tarkoitus

Pippuri-hankkeen aikana on tarkoitus keskittyä erityisesti niihin solmukohtiin, jotka syntyvät tilanteissa, joissa asiakaslapsella ja hänen perheellään on tarvetta monenlaisiin palveluihin, myös erityistason osaamista ja resursseja vaativiin.

Ajatuksena on, että asiakkaita autetaan perustason palveluissa, perhekeskuksissa, varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Silloinkin, kun erityistasoa tarvitaan, tulee se peruspalveluiden rinnalle: avuksi ja tueksi erilaisten konsultaatio- ja jalkautuvien palveluiden avulla. Konsultaatiopalveluit tullaan jatkossa tarjoamaan myös sähköisinä palveluina, mutta tarvittaessa erityistasolta myös jalkaudutaan perustason tueksi arvioimaan asiakkaan tilannetta ja laatimaan yhteistä asiakas/hoitosuunnitelmaa.

Tarvittaessa asiakas voi siirtyä myös erityistasolle hoidettavaksi, esimerkiksi somaattisen- tai psykiatrian avo- tai osastohoitoon, lastensuojelun avo- tai sijaishuoltoon. Myös vammaispalvelut tulevat jatkossa kuulumaan erityistason palveluihin.

Tavoitteet

1. Monitoimijainen arviointimalli

 • pääsy asianmukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja tarpeenmukaisiin erityispalveluihin sujuu nykyistä nopeammin ja paremmin
 • tavoitteena on, että jokaiselle asiakkaalle tehdään vain yksi arviointi ja yksi suunnitelma, jossa huomioidaan kaikkien eri alojen palvelutarve
2. Horisontaalinen integraatio eli monialainen yhteistyö erityistason palveluissa
 • lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja vammaispalvelut sekä mahdolliset muut asiakkaan kannalta oleelliset palvelut (esim. päihdehoito, vanhempien omat hoitotahot) toimivat saumattomassa yhteistyössä (Horisontaalinen integraatio)
 • mallinnetaan vastuutyöntekijämalli ja asiakkaan yksilöllistä tuen tarvetta vastaava monitoimijainen tiimi monia palveluita tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden kohdalla
3. Vertikaalinen integraatio eli erityistason liittäminen osaksi perustason palveluja
 • toimivien ja riittävien konsultaatiomallien avulla varmistetaan, että perustason palveluiden tukena ja käytössä on riittävästi myös erityistason asiantuntemusta ja osaamista
4. OT-keskukset
 • varmistetaan kaikkein vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista edellyttämien palveluiden laatu, taloudellisuus, vaikuttavuus, alueellinen kattavuus sekä riittävän osaamisen ylläpitäminen kokoamalla nämä palvelut osaamis- ja tukikeskuksiin (OT-keskus)
 • luodaan rakenne kehittämisen, tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen koordinoimiseksi
 • rakennetaan malli OT-keskusten tuottamasta tuesta sekä asiakkaille että ammattilaisille
 • Lue lisää OT- keskuksen kehittämisestä

Toteuttajat

Kehittämistyöryhmässä on mukana kattava joukko eri alojen ammattilaisia ja kokemusasiantuntijoita seuraavilta tahoilta:
Kunnat ja kaupungit: Tampere, Ruovesi, Virrat, Juupajoki, Ylöjärvi, Kangasala, Hämeenkyrö, Nokia, Punkalaidun, Sastamala, Pälkäne, Orivesi
Hankekumppanit: TAMK, PSHP, Pikassos
Kehittäjäkumppanit: Rikosseuraamuslaitos

Koordinaattorit:

Sari Miettinen, projektikoordinaattori
Erityis- ja vaativan tason palvelut
sari.miettinen@pshp.fi
p. 050 360 7558

Nanna Miettunen, projektikoordinaattori
Erityis- ja vaativan tason palvelut
nanna.miettunen@pikassos.fi
p. 050 349 5610

 

Kehittämistyöryhmät ja alatyöryhmät

Monitoimijaisen arvioinnin ja yhteistyön kehittämiseksi perustettiin erityis- ja vaativan tason sekä perhekeskustoimintamallin yhteinen alatyöryhmä, jonka muistiot ja diapaketit löydät täältä. Lisätietoa työryhmän tavoitteista ja toiminnasta koordinaattoreilta nanna.miettunen@pikassos.fi, maria.antikainen@valkeakoski.fi  tai sari.miettinen@pshp.fi

Nepsy-palveluiden kehittämiseksi perustettiin myös erityis- ja vaativan tason sekä perhekeskustoimintamallin yhteinen alatyöryhmä, jonka muistiot ja diapaketit löydät täältä. Lisätietoa työryhmän tavoitteista ja toiminnasta koordinaattoreilta maria.antikainen@valkeakoski.fi  tai sari.miettinen@pshp.fi

OT-keskusten kehittämiseksi perustettiin kolmen maakunnan yhteinen työryhmä (Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä-Pohjamaa). OT-keskuksesta voit lukea täältä. OT-keskuskehittämiselle luotiin myös alatyöryhmät ”Tutkimus ja kehittäminen”, ”Sosiaalihuollon porrasteisuus” sekä vaativiin erotilanteisiin liittyvä ”High conflict -työryhmä”. Työryhmätapaamisten muistiot löydät täältä ja lisätietoja saat koordinaattoreilta nanna.miettunen@pikassos.fi tai sari.miettinen@pshp.fi

Lastensuojelun kehittämisestä, systeemisen toimintamallin käyttöönotosta Pirkanmaalla voit lukea täältä. Muistiot löytyvät täältä ja lisätietoa koordinaattorilta tiina.civil@sastamala.fi

Muita kokonaisuuden tavoitteita varten toimi Erityis- ja vaativan tason kehittämistyöryhmä. 

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämistyöryhmän kokousajat ja teemat

03.05.2017 – KickOff – Työskentelyn käynnistäminen, tavoitteista toimintaan
Esitys. Muistio 1

18.05.2017 – Konkreettiset kehittämistoimenpiteet case -tehtävän avulla
Esitys. Ryhmätyötehtävän purku. Muistio 2

13.06.2017 – Ehdotukset kehittämistehtäviksi ja piloteiksi
Esitys. Muistio 3. Välitehtävä

16.08.2017 – Kehittämistehtävän täsmentäminen, pilottien hahmottelu. Lastensuojelun systeeminen toimintamalli. Perhekeskustoimintamalli
Esitykset. Muistio 4. Pilotti-ideat -koonti

25.10.2017 – Pilotointi. OT-kehittäminen (Tapaaminen peruuntunut koordinaattorin sairastumisen vuoksi)
Esitys

28.11.2017 – Varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aika lapsen hyvinvoinnin tukena: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin
Esitykset. Muistio 5

31.01.2018 – Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin
Esitys. Muistio 6

22.02.2018 – Perhekeskustoimintamalli: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin. Kommentit lastensuojelun kehittämisestä Aulikki Kananojalle
Esitykset. Koonti työpajasta Kananojan selvitykseen. Muistio 7

09.04.2018 – Itsearviointi. Maahanmuuttajapalvelut: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin.
Alustus. Maahanmuuttajapalvelut. Muistio 8

08.05.2018 – Johtamisen rakenteet
AlustusKoonti työpajasta Johtamisen rakenteet. Muistio 9

20.06.2018 – Työryhmän työskentelyn koonti (Tapaaminen peruuntunut osallistujien vähyyden vuoksi)
Esitys

27.08.2018 – Yhteiskehittäminen: varhaiskasvatuksen, koulun ja vapaa-ajan, nepsyn, perhekeskustoimintamallin sekä erityis- ja vaativan tason kehittäjäryhmät
Yhteiskehittämistyöryhmän alustusCase-työskentelyn koonti

26.09.2018 – Siltaamis- ja juurrutussuunnitelma, loppuraportti, työskentelyn päätös
Esitys, Juurruttamissuunnitelma– pohja, Lopputehtävä

Pilotit

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämiseen liittyviä materiaaleja

 • Kokousmateriaalit (esitykset ja muistiot) löydät Materiaalipankista, kohdasta Muistiot.
 • Pirkanmaan LAPE-hankkeen koulutusten ja seminaarien materiaalit löydät täältä.

Esityksiä

Valtakunnallisia julkaisuja, materiaaleja ja ohjeistuksia

LAPE- hankkeen lopputuotoksia

 • Loppuraportti: PIPPURI Pirkanmaan perheiden palveluiden uudistaminen – raikkaita innovaatioita (täältä)
 • Asiakas on aina oikealla ovella. Käsikirja lasten ja perheiden palveluiden muutokseen Pirkanmaalla (täältä)
 • Pirkanmaan muihin kehittämiskokonaisuuksiin liittyviä lopputuotoksia löydät tämän sivuston Materiaalipankista (täältä)
 • THL:n LAPEssa julkaistua (täältä)