Eropalvelut

30000-40000 lasta kohtaa vuosittain vanhempiensa erilleen muuton. Tulevaisuuden ennuste on, että lähes 50% lapsista elää useammassa kuin yhdessä perheessä. Vaikka parisuhde päättyy eroon, on tärkeä huolehtia, että vahempana olo ja vastuu jatkuu. Se on lapsen oikeus. 2000-luvulla on kehitetty hyviä malleja vanhempien ja lasten tukemiseen perheen erotilanteessa. Palvelut ovat kuitenkin hajallaan ja tieto niistä sattuman varaista. Lapessa on lupa muuttaa näitä toimimattomia käytäntöjä, haastaa itsensä niin ammattilaisena kuin pysähtyä kuulemaan palveluita käyttäneiden kokemuksia.

Pirkanmaan LAPE -hankkeessa eropalveluiden koordinaattorina toimii Marja Olli MLL Tampereen osastolta. Työryhmään kuuluu yli 20 eroauttamisen ammattilaista Pirkanmaalta. Työskentelyssä painopiste on konkreettisissa asioissa ja tavoitteena on, että “tuumastatoimeen” ei kestä liian kauan. Pirkanmaalla on olemassa paljon hyviä käytäntöjä eroasiakkaiden kanssa työskentelyyn. Nyt on aika tehdä ne kaikki näkyviksi sekä vahvistaa osaamista ja verkostossa toimimista koko Pirkanmaalla.

Työskentelyssä pyritään hyödyntämään myös työryhmäläisten työyhteisöjä. Ison työryhmän tueksi onkin perustettu alatyöryhmät, jotka valmistelevat tavoitteiden mukaisia toimintamalli ehdotuksia isolle työryhmälle . Alatyöryhmissä on jäseniä isosta työryhmästä ja heidän työyhteisöistään. Näin saamme laajasti tietoa ja ymmärrystä eroasiakkaiden tarpeista eri kunnista, järjestöistä ja seurakunnista niin työntekijöiltä, esimiehiltä ja kokemusasiantuntijoiltakin. Haluamme tulevaisuudessa tuottaa eropalveluita, jotka ovat;

Haluamme olla  vahvasti mukana valtakunnallisessa erotyönkehittämisen verkostossa . Oppia ja oivaltaa muiden alueiden hyvistä toimintamalleista ja jakaa omia hyväksi havaittuja käytäntöjä. Seuraava valtakunnan tason työskentelypäivä eroasioiden osalta pe 22.9.

Tavoitteet

 • Kartoitetaan kaikki olemassa olevat kasvokkain ja sähköisesti tällä hetkellä toteutettavat palvelut ja tehdään niistä selkeät palvelukuvaukset. Ke­nel­le ne on tar­koi­tet­tu, mi­hin vai­hee­seen van­hem­pien vä­li­sen suh­teen vah­vis­ta­mis­ta, on­gel­mien sel­vit­tä­mis­tä ja ero­pro­ses­sia ne so­vel­tu­vat, mi­ten nii­hin ha­keu­du­taan jne.
 • Muodostetaan eroasiakkaan palvelupolku ja toimintamalli
 • Vahvistetaan eri lapsiperheiden kanssa toimivien osaamista. Vi­ran­o­mai­set ja am­mat­ti­lai­set eri­tyi­ses­ti neu­vo­lois­sa, var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, kou­luis­sa, ter­veys­kes­kuk­sis­sa ja työ­ter­veys­huol­los­sa jne. kou­lu­te­taan tun­nis­ta­maan ero­per­hei­den tar­pei­ta ja tar­vit­ta­es­sa kou­lu­te­taan hei­dät oh­jaa­maan tar­peen mu­kai­siin pal­ve­lui­hin lain­sää­dän­nös­sä, eri­tyi­ses­ti so­si­aa­li­huol­to­lais­sa (1302/2014) sää­det­ty­jen vel­voit­tei­den mu­kai­ses­ti. Koulutuksissa huomioidaan lähi­suh­de­väki­val­lan ja sen ris­kin tun­nis­ta­mi­nen sekä riit­tä­vän tuen ja suo­je­lun saan­nin var­mis­ta­mi­nen
 • Kartoitetaan ja kuvataan eri sovittelupalvelut ks. kohta 1. sekä selvitetään niiden maakunnallinen tarve.
 • Pilotoidaan malli Eron-ensiapupisteestä.
 • Kootaan kaikki palvelut Pirkanmaan perhekeskustoiminta verkoston sähköiselle alustalle niin, että niiden löytäminen ja käyttöönotto on yksinkertaista ja toimivaa. Kaikissa tavoitteissa huomioidaan maahanmuuttaja ja monimuotoiset perheet.
 • Luodaan malli matalankynnyksen ja erityis-ja vaativan tason eropalveluiden välille.( High conflict erot)
 • Rakennetaan yhteistyössä koko perhekeskustoimintamallin kanssa avainhenkilömalli. Avainhenkilöt koulutetaan erityisosaajiksi perhekeskustoimintamalliin Pirkanmaalla.

 

Next step -Syksyllä 2017

 • Kartoitetaan kaikki Pirkanmaalla olevat eropalvelut – Kartta palveluista ja katvealueista
 • Suunnitelma katvealueiden palvelutarpeiden kehittämisestä
 • Luodaan eroasiakkaan palvelupolku, tehdään palvelukuvaukset ja kerätään hyvät käytännöt
 • Alatyöryhmät valmistelevat pilottien aikataulut, tavoitteet ja toimintasuunnitelmat. Pilotit käynnistetään viimeistään vuoden 2018 alussa.

 

Toteuttajat

Kunnat ja kaupungit: Akaa, Pirkkala, Urjala, Ikaalinen, Nokia, Tampere

Hankekumppanit: Tampereen yliopisto, Setlementti Tampere, MLL Tampereen osasto

Kehittäjäkumppanit: Tredu, Pirkanmaan käräjäoikeus, Tampereen seurakunnat, Ylöjärven seurakunta, Kangasalan seurakunta, Miessakit ry, Tampereen ensi- ja turvakoti

 

Lisätietoja

Marja Olli
projektikoordinaattori, eropalvelut
marja.olli@mll-tre.fi, 050 555 0052

 

Kokousajat ja muistiot

3.5. Lape Eropalveluiden kehittämistyöryhmän aloituspalaveri

17.5. Lape Eropalveluiden kehittämistyöryhmä 2. palaveri

10.8 Muistio sovittelu alatyöryhmä 10.8.2017

14.8 Muistio LAPE EA-alatyöryhmä 14.8_

18.8 Muistio LAPE eropalvelut kehittämistyöryhmä 3.palaveri 18.8

25.8 Osaamisen ja koulutuksen alatyöryhmä muistio

8.9.Muistio LAPE eropalvelut 4. palaveri 8.9.17

5.10 Muistio sovittelu alatyöryhmä . 5.10.2017

6.10 Muistio LAPE EA-alatyöryhmä 6.10

13.10. Muistio LAPE_eropalvelut kehittämistyöryhmä 5. palaveri 13.10.2017

Liite: Ihminen ihmisenä

31.10 Muistio sovittelu työpaja 31.10

15.12 Muistio_LAPE_eropalvelut 6. palaveri 

Vuosi 2018

Muistio, Eropalvelut 19.1.18

Muistio LAPE Eropalvelut 16.3.18_

Muistio 25.10.2018 Lape eropalvelut

Muistio 22.11.2018 Lape eropalvelut

Työpajat joulukuu 2018

Muistio LAPE Eron ensiapupisteen työpaja 10.12_