Systeeminen lastensuojelu

Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelmaan on yhtenä kokonaisuutena sisällytetty lastensuojelun kehittäminen osana erityis- ja vaativimpien palveluiden kokonaisuutta. Kehittämisen yhteydessä puhutaan sosiaalityön toimintamallista, joka hyödyntää systeemisyyttä pyrkiessään auttamaan perheitä. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on tehnyt pitkään työtä asian valmistelun eteen ja valmistelusta on julkaistu raportteja. Suomessa mallin pilotointi aloitetaan kuluvan vuoden aikana lähes kaikissa maakunnissa osana LAPE-muutosohjelmaa. Suomessa noin 40 lastensuojelun tiimiä on lähdössä mukaan pilotointiin vuosien 2017-2018 aikana.

 

  • Fagerströmin tutkimuskatsaus (2016) Fagerström, Katarina (2016) Ihmissuhteita rakentava ja ylläpitävä lastensuojelu: Hackneyn malli ja systeeminen käytäntö lastensuojelutyössä. Työpaperi 42/2016 http://www.julkari.fi/handle/10024/131498
  • Lahtinen Pia, Männistä Leena, Raivio Marketta (2017) Kohti suomalaista systeemistä lastensuojelun toimintamallia: Keskeisiä periaatteita ja reunaehtoja. Työpaperi 7/2017 https://www.julkari.fi/handle/10024/132169

Pirkanmaalla on aloitettu muutostyö LAPE Pippurihankkeen avulla. Lastensuojelun sosiaalityön moniammatillinen toimintamalli on kirjattuna hankesuunnitelmaan ja pilotointia lähdetään kokeilemaan hankkeeseen sitoutuneissa kunnissa (Akaa, Ylöjärvi, Urjala, Valkeakoski, Tampere, Orivesi, Sastamala ja Punkalaidun). Hankkeeseen sitoutuneista kunnista aloitetaan syksyllä 2017 pilotointi kahden tiimin osalta ja muut tiimit tulevat muutostyöhön mukaan vähitellen.

Pilotointiin liittyy systeemisen lastensuojelun koulutus. Kouluttajina toimivat projektikoordinaattori Tiina Civil ja johtava sosiaalityöntekijä Heikki Sillanpää. Tiinan ja Heikin oma Systeeminen lastensuojelu -kouluttajakoulutus on alkanut toukokuussa 2017. Kouluttajakoulutus päättyy maaliskuussa 2018. Tiina ja Heikki alkavat kouluttaa lastensuojelutiimejä syksystä 2017 alkaen. Lastensuojelutiimeihin on sovittu ennen koulutusjaksojen alkamista orientaatiokäynnit. Lisäksi pilotoinnin tueksi järjestetään 3.10.2107 Systeeminen lastensuojelu –aloitusseminaari.

 

Tavoitteet

Tarkoituksena lastensuojelun osalta muutostyössä on tehdä tilaa asiakasta kohtaavalle ja kunnioittavalle ihmissuhdetyölle monitoimijaisen mallin avulla. Mallin tavoitteena on muun muassa rakentaa tiimirakenne, jossa lapsia ja perheitä voidaan auttaa yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti eri toimijoiden kesken. Tiimin työskentelyä ohjaa systeeminen ajattelu ja perheterapeuttinen työote. Perheterapeuttisen työotteen tiimiin tuo potilastyötä tekevä henkilö, jolla on terveydenhuollon osaaminen (perheterapeutti). Tiimin työntekijät koulutetaan systeemiseen ajatteluun ja työskentelyyn sopiviin menetelmiin. Muita lähtökohtia ja periaatteita lastensuojelun sosiaalityön moniammatilliselle mallille ovat muun muassa lapsen ja perheen osallistaminen, yhdessä tekeminen, jakaminen ja vaihtoehtojen miettiminen sekä suoran asiakastyön intensiivisyys ja reflektiivinen työote. Tavoitteena muutoksessa on erityisesti lapsen ja perheen hyvinvoinnin paraneminen, perheen toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistuminen sekä työntekijöiden jaksaminen ja kuormittuneisuuden väheneminen.

Pirkanmaan LAPE Pippuriin on nimetty oma Lastensuojelun sosiaalityön moniammatillisen toimintamallin kehittämistyöryhmä, joka koostuu ammattilaisista ja kahdesta kokemusasiantuntijasta. Kehittämistyöryhmän tehtävänä on tukea mallin pilotointia ja siihen liittyviä tavoitteita.

Muutosohjelmaan sisälletyn lastensuojelumallin (Hackneyn lastensuojelumalli) mukaista työskentelyä on tutkittu Iso-Britanniassa ja mallilla on todettu olevan vaikuttavuutta. Pilotoinnin yhteydessä toteutettavassa arviointitutkimuksessa tarkastellaan systeemisen lastensuojelun toimintamallin pilotoinnin aiheuttamia muutoksia lastensuojelun sosiaalityön organisoinnissa, työskentelyn laadussa, työhyvinvoinnissa ja asiakasperheiden hyvinvoinnissa sekä näitä muutoksia edistäneitä ja estäneitä tekijöitä. Arviointi kattaa kaikki LAPE-ohjelmaan kuuluvat pilotit. Tutkimusaineisto koostuu kaikista pilottikunnista työntekijöiltä ja asiakkailta kerättävästä kysely- ja lomakeaineistosta sekä valituista kunnista kerättävästä työntekijöiden ja asiakkaiden haastatteluaineistosta. Kansallisen arvioinnin toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos.

 

Lisätietoja:

Tiina Civil
projektikoordinaattori, systeeminen lastensuojelu
tiina.civil@sastamala.fi, 040 488 0239

 

Kokousajat ja muistiot

Lastensuojelun sosiaalityön moniammatillisen toimintamallin työkirja

3.5. Toimintasuunnitelma 2017-2018 (Päivitetty 30.11.2017)

24.5. 24.5.2017 kokousversio 24.5.2017 kokousmuistio

8.6. 8.6.2017 kokousversio 8.6.2017 kokousmuistio

10.8. 10.8.2017 kokousmuistio

17.8. 17.8.2017 kokousversio 17.8.2017 kokousmuistio

14.9. 14.9.2017 kokousversio 14.9.2017 kokousmuistio

12.10. 12.10.2017 kokousversio 12.10.2017 kokousmuistio

9.11. 9.11.2017 kokousversio 9.11.2017 kokousmuistio

22.2.2018 22.2.2018 kehittämistyöryhmä kokousversio 22.2.2018

26.4.2018 kokousversio 26.4.2018 26.4.2018 muistio

Systeeminen lastensuojelu ja monitoimijainen työskentely 26.4.2018

20.9.2018. 20.9.2018 muistio kokousversio 20.9.2018

25.10.2018 kokousversio 25.10.2018 25.10.2018 muistio